ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Κατά την ανάπτυξη του παιδιού χρειάζονται τακτικές επανεκτιμήσεις της ψυχοκινητικής τους εξέλιξης καθώς και σωματικής ανάπτυξης. Στο ιατρείο το παιδί τοποθετείται σε καμπύλες ανάπτυξης, ενώ αξιολογείται η ψυχοκινητική του εξέλιξη με βάση την ηλικία του. Παρέχεται πληροφόρηση για το υποχρεωτικό και μη πρόγραμμα εμβολιασμού της  χώρας το οποίο και τηρείται ακολουθώντας τις εκάστοτε αλλαγές του.

Copyright by Openit 2019. All rights reserved.